Vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov ob upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja koronavirusa

Vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov ob upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja koronavirusa

Vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov ob upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja koronavirusa

Odlok je namenjen lastnikom, uporabnikom objektov, delodajalcem, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nosilcem pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nosilcem pooblastil za pregledovanje in vzdrževanje gasilnih aparatov, gasilcem in drugim.

Vlada je sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20), ki v drugem členu določa izjeme, za katere navedeni odlok ne velja. Med te spadajo »druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja«, k temu pa se lahko uvrstita tudi servisiranje in vzdrževanje gasilnih aparatov, kot določa Zakon o varstvu pred požarom s podzakonskim predpisom. Vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov se izvaja po navodilih proizvajalca. Po razgovorih s pooblaščenimi zastopniki proizvajalcev gasilnih aparatov, ki jih imamo v Sloveniji v večinskem deležu, proizvajalci gasilnih aparatov v okviru ukrepov za obvladovanje koronavirusa navodil glede vzdrževanj niso spremenili.

Na spletni strani smo 18. marca 2020 v novicah objavili predloge glede izvajanja ukrepov varstva pred požarom ob upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Poudariti velja, da je treba v objektih ustrezno prilagoditi najnujnejšo organizacijo varstva pred požarom ter najnujnejše ukrepe in najnujnejše izvajanje ukrepov, ki se jih tudi v nastalih razmerah zaradi zagotavljanja varstva ljudi, živali in premoženja pred požarom ne sme opustiti. Med te ukrepe lahko spada tudi vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, vendar je nujnost vzdrževanja gasilnih aparatov v času obvladovanja epidemije COVID 19 odvisna od primera na podlagi poznavanja vseh utemeljenih okoliščin, ki lahko na to vplivajo. Kot primer nujnosti se lahko izpostavijo objekti, v katerih je več ljudi (npr. bolnišnice, domovi za ostarele in živilske trgovine), v okviru tehnoloških delovnih procesov, pri katerih je treba kljub zmanjšanju prisotnih zaposlenih zagotavljati ustrezno raven požarne varnosti, ko so bili gasilniki uporabljeni in jih je treba ponovno vzpostaviti v stanje brezhibnega delovanja ali zamenjati itn.

Velja, da so odločitve o le najnujnejšem vzdrževanju gasilnih aparatov v pristojnosti lastnika ali uporabnika objekta oziroma delodajalca.

Tudi med vzdrževanjem gasilnih aparatov je treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov in poskrbeti za največjo mogočo varnost tako vzdrževalcev gasilnih aparatov kot tudi naročnikov. Upoštevati je treba primerno razdaljo med posameznimi osebami, uporabljati zaščitno opremo (maske, očala, rokavice, zaščitne obleke in podobno), površino gasilnikov je treba razkužiti itn.

Na terenu je zaznati tendence vzdrževanja gasilnih aparatov tudi v nenujnih primerih, npr. v objektih, v katerih dejavnosti trenutno ne potekajo. Na lastnike ali uporabnike objektov oziroma delodajalce naslavljamo poziv, naj bodo kot naročniki storitev pri svojih naročilih odgovorni in naj jih naročajo le v nujnih primerih. Prav tako naslavljamo na vzdrževalce gasilnih aparatov poziv, naj ne zavajajo potencialnih naročnikov glede nujnosti vzdrževanja gasilnikov, če to ni nujno.

Vsakršno nepotrebno izpostavljanje zdravja oziroma življenja ljudi je nedopustno, kot je tudi nedopustno vzpostavljanje nelojalne konkurence, kar pa področje varstva pred požarom ne ureja, saj se ureja in sankcionira po drugih predpisih.

Postavljajo se še vprašanja glede vzdrževanja gasilnih aparatov, ki so v določenih vozilih del obvezne opreme vozil skladno s predpisi, ki urejajo področje prometa. Tudi pri servisiranju gasilnih aparatov v vozilih je treba ravnati skladno s splošnimi navodili pristojnih institucij in izvajati le najnujnejše storitve s področja varstva pred požarom, pri katerih so stiki omejeni.

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-03-24-vzdrzevanje-in-servisiranje-gasilnih-aparatov-ob-upostevanju-navodil-za-preprecevanje-sirjenja-koronavirusa/