Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov

Seminar: Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov

PRIJAVA

Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov – program TZ

Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) skupaj organizirata dogodek, na katerem bo govora o dokazovanju požarnih lastnosti gradbenih proizvodov.

Od objektov pričakujemo, da bodo varni za uporabo in da izpolnjujejo vse bistvene zahteve. Požarna varnost je lahko ogrožena zaradi napak pri načrtovanju in vgradnji proizvodov. Za vgradnjo so dovoljeni le tisti gradbeni proizvodi, ki imajo s projektom predpisane lastnosti ali so na trgu v skladu s predpisi za gradbene proizvode.

Vsebina seminarja

Udeleženci izobraževanja se bodo seznanili z vsemi proizvodi, ki vplivajo na pasivno požarno varnost objekta, deloma pa tudi s sistemi aktivne požarne zaščite. Pojasnjene bodo njihove požarne lastnosti, kako jih proizvajalci dokazujejo, zakaj je pomembno certificiranje teh proizvodov, katera dokazila morajo predložiti kupcu in kako morajo biti ti proizvodi vgrajeni, da bodo izpolnjevali svoj namen.

Na gradbiščih se velikokrat srečamo z nepoznavanjem predpisanih zahtev glede požarnih lastnostih različnih gradbenih proizvodov, od požarnih zidov in njihovih obložnih materialov do proizvodov za povečanje požarne odpornosti nosilnih konstrukcij objekta. Obravnavani bodo vsi proizvodi, ki vplivajo na pasivno požarno varnost:

  • proizvodi za strehe in fasade,
  • požarna vrata in vrata na evakuacijskih poteh,
  • požarna tesnila za preboje inštalacij,
  • jaški,
  • ventilacijski kanali,
  • električni kabli,
  • dimniki …

Vsak gradbeni proizvod mora imeti Izjavo o lastnostih, skladno s standardom ali tehnično oceno. V Izjavi o lastnostih so med drugim navedene požarne lastnosti proizvoda ali sklopa proizvodov. Lastnosti morajo biti enake ali »boljše« od načrtovanih, da bo izpolnjena 2. bistvena zahteva, to je varnost pred požarom. Nadzornik, ki nadzoruje gradnjo, med drugim od izvajalcev prevzema Izjave o lastnostih gradbenih proizvodov in preverja njihovo ustreznost.

Priloga zasnove ali študije požarne varnosti je Izkaz požarne varnosti. V stolpec »Izvedeni ukrepi (PID)« se v času nadzora vnašajo tudi identifikacijske oznake vgrajenih proizvodov. To dokazuje, da so bile lastnosti proizvodov preverjene in da bodo pravilno vgrajeni proizvodi ustrezali načrtovanemu ukrepu požarne varnosti. Za požarno zahtevne objekte ta del nadzora gradnje izvaja odgovorni projektant požarne varnosti. Izvajalec ga mora pravočasno obvestiti o času začetka in predvidenem času izvajanja vseh gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na ustreznost izvedbe načrtovanih ukrepov varstva pred požarom.

V celoti izpolnjen Izkaz požarne varnosti je sestavni del dokazila o zanesljivosti objekta, ki je nujen za pridobitev uporabnega dovoljenja.

O predavatelju

Milan Hajduković, univ. dipl. inž. str. se je po končanem šolanju zaposlil pri velikem proizvajalcu negorljivega izolacijskega materiala kot projektant požarne varnosti in aplikacijah proizvodov za požarno zaščito. Do upokojitve leta 2018 je bil 30 let vodja Požarnega laboratorija Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG). Preizkušal je gradbene proizvode glede njihovega odziva na ogenj in požarne odpornosti, pripravljal tehnične ocene za »požarne proizvode« in sodeloval v postopkih njihovega certificiranja.

Komu je seminar namenjen?

Projektantom požarne varnosti, revidentom, pooblaščenim in nadzornim inženirjem, arhitektom, proizvajalcem in dobaviteljem gradbenih proizvodov, vodjem del, izvajalcem gradenj, inšpektorjem (tržna, gradbena in požarna inšpekcija), predvsem pa vsem, ki so v kakršnihkoli dvomih glede ustreznosti proizvodov, od katerih je odvisna požarna varnost objektov.

Trajanje usposabljanja:
5 ur

Način izvedbe:
V živo

Program:

9:00 – 9:10 Pregled predpisov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in gradnji s poudarkom na zakonodaji za gradbene proizvode

9:10 – 9:15 Projektiranje požarne varnosti

9:15 – 9:40 Požarne lastnosti gradbenih materialov in proizvodov
• Harmonizirani produktni standardi
• Evropske tehnične ocene za »požarne« gradbene proizvode

10:00 – 10:10 Gradbeni materiali, katerih požarne lastnosti ni potrebno dokazovati s preskušanjem

10:40 – 10:50 Certificiranja gradbenih proizvodov

10:50 – 11:00 Izjava o lastnostih in prepoznavanje lažne izjave

11:00 – 11:45 Voden ogled požarnega laboratorija

11:45 – 12:00 Odmor in malica

12:00 – 12:20 Proizvodi za ovoj stavbe in toplotnoizolacijski proizvodi
• Fasade (kontaktne, prezračevane, obešene, lesene) in okna
• Strehe (ravne, poševne), vpliv PV panelov

12:20 – 12:40 Nosilne konstrukcije in povečanje njihove požarne odpornosti
• AB konstrukcije (zidovi, stebri, grede, preklade, medetažne plošče)
• AB konstrukcije ojačane z lamelami iz ogljikovih vlaken
• Zidovi
• Jeklene konstrukcije
• Lesene konstrukcije
• Proizvodi za povečanje požarne odpornosti konstrukcij (premazi, ometi, plošče, spuščeni stropi)

12:40 – 13:10 Preprečevanje širjenja požara po stavbi
• Obodne konstrukcije požarnih sektorjev s poudarkom na suhomontažni gradnji in požarno odpornih zasteklitvah
• Obložni materiali na evakuacijskih poteh (stene in stropovi, talne obloge)
• Požarna vrata in vrata na evakuacijskih poteh
• Jaški in kanali za napeljave
• Požarno tesnjenje prebojev napeljav
• Požarno tesnjenje dilatacij
• Ventilacijski kanali in požarne lopute
• Dvigala
• Dimniki

13:10 – 13:20 Odmor

13:20 – 13:50 Sistemi za nadzor dima in toplote
• Dimne zavese
• Naprave za naravni odvod dima in toplote (NODT)
• Ventilatorji za mehanski odvod dima in toplote (MODT)
• Kanali za ODT in dimne lopute
• Sistemi za zagotavljanje tlačnih razlik

13:50 – 14:00 Električni kabli
• Odziv na ogenj
• Požarna odpornost in zanesljivost napajanja

14:00 – 14:05 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje

14:05 – 14:10 Vgrajeni sistemi za gašenje požara

14:10 – 14:30 Katastrofalni požari kot posledica vgradnje neustreznih proizvodov

14:30 – 14:45 Vprašanja in odgovori

Kotizacija:
91,00 € +DDV (111,02 € z DDV) na osebo.

Popusti:
Člani SZPV, IZS, ZAPS, OZS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 10 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 81,90 € + DDV (99,92 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več udeležencev iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo dodatni 5% popust.

Plačilo kotizacije po predračunu je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun. Proračunskim uporabnikom ni potrebno izvesti predplačila, saj bomo račun izstavili po dogodku.

Termin in lokacija izobraževanja:

31. 1. 2024, ZAG požarni laboratorij, Obrtna cona Logatec 35, Logatec

Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 4 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.