Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov od naročila do vgradnje

 

Usposabljanje: Dokazovanje požarnih lastnosti gradbenih proizvodov od naročila do vgradnje

V objekte je dovoljeno vgrajevati le takšne gradbene materiale in proizvode, da je ves čas ekonomsko sprejemljive življenjske dobe izpolnjena tudi druga bistvena zahteva, to je varnost v požaru.

Udeleženci izobraževanja se bodo seznanili z vsemi proizvodi, ki vplivajo na pasivno požarno varnost objekta, deloma pa tudi s sistemi aktivne požarne zaščite. Razložene bodo njihove požarne lastnosti, kako jih proizvajalci dokazujejo in katera dokazila morajo predložiti kupcu, ter kako morajo biti ti proizvodi vgrajeni, da bodo izpolnjevali svoj namen. Podani bodo podatki za popise del saj ti velikokrat ne vsebujejo vseh relevantnih podatkov za posamezne proizvode, kar vodi do pomanjkljive ocene investicijske vrednosti nameravane gradnje.

Na gradbiščih se velikokrat srečamo z nepoznavanjem s projektom predpisanih zahtev glede požarnih lastnostih različnih gradbenih proizvodov, od obložnih materialov sten, stropov in tal, do proizvodov za povečanje požarne odpornosti nosilnih konstrukcij objekta. Obravnavani bodo vsi proizvodi, ki vplivajo na pasivno požarno varnost: od požarnih vrat, do požarnih tesnil prebojev inštalacij, ventilacijskih kanalov, sistemov za odvod dima in toplote, strešnih kritin in električnih kablov. Tudi proizvodi za odvod dima in toplote v primeru požara. Ker je namen izobraževanja poznavanje vseh proizvodov, ki vplivajo na požarno varnost objekta, bodo navedeni tudi  harmonizirani standardi za sisteme gašenja in avtomatskega javljanja požara.

Predavatelj:
Milan Hajduković, univ. dipl. inž. str.
Do upokojitve leta 2017 je bil 30 let vodja Požarnega laboratorija. Preizkušal je gradbene proizvode glede njihovega odziva na ogenj in požarne odpornosti, pripravljal tehnične ocene za »požarne proizvode« in tudi sodeloval v postopkih njihovega certificiranja.

 

 

 

Komu je namenjeno usposabljanje?
Vsem projektantom, predvsem pa projektantom požarne varnosti, arhitektom, revidentom, proizvajalcem in dobaviteljem gradbenih proizvodov, predvsem proizvodov za pasivno požarno zaščito, vodjem del, izvajalcem, gradbenim nadzornikom, inšpektorjem (tržni, okolje in prostor, požar), članom komisije za tehnični pregled, …

Trajanje usposabljanja:
5 ur

Način izvedbe:
Hibridno usposabljanje (v živo ali preko spleta)

Program:

10.50 10.55 Registracija udeležencev / Prijava v aplikacijo ZOOM (navodila predhodno prejmejo vsi prijavljeni po elektronski pošti)
10.55 11.00 Tehnični napotki za uporabo spletnega usposabljanja in pozdravni nagovor udeležencem
Marcel Kalan, SZPV
11.00 11.10 Pregled predpisov, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in gradnji s poudarkom na zakonodaji za gradbene proizvode
11.10 11.40 Gradbeni proizvodi in njihove požarne lastnosti (klasifikacije)
• Harmonizirani produktni standardi
• Evropske tehnične ocene
11.40 11.50 Certificiranja gradbenih proizvodov
11.50 12.00 Izjava o lastnostih in prepoznavanje lažne izjave
12.00 12.10 Gradbeni materiali, katerih požarne lastnosti ni potrebno dokazovati s preskušanjem
12.10 12.20 Odmor
12.20 12.40 Proizvodi za ovoj stavbe
• Strehe (ravne, poševne)
• Fasade (kontaktne, prezračevane, obešene, lesene)
• Toplotnoizolacijski proizvodi
• Hidroizolacijski trakovi
• Samonosilne izolacijske sendvič plošče
• Samonosilna pločevina za prekrivanje streh
• Vlaknato cementne plošče
12.40 13.00 Proizvodi za izdelavo konstrukcije in povečanje požarne odpornosti nosilne konstrukcije stavbe
• Preklade
• Votle AB plošče
• AB konstrukcije in dolepljena armatura
• Jeklene konstrukcije
• Lesene konstrukcije
• Spuščeni stropi
13.00 14.30 Preprečevanje širjenja požara po stavbi
• Obodne konstrukcije požarnih sektorjev s poudarkom na suhomontažni gradnji in požarno odpornih zasteklitvah
• Obložni materiali na evakuacijskih poteh (stene in stropovi, talne obloge)
• Požarna vrata in vrata na evakuacijskih poteh
• Jaški in kanali za napeljave
• Požarno tesnjenje prebojev napeljav
• Požarno tesnjenje dilatacij
• Ventilacijski kanali in požarne lopute
• Dvigala
• Dimniki
14.30 14.40 Odmor
14.40 15.10 Sistemi za nadzor dima in toplote
• Dimne zavese
• Naprave za naravni odvod dima in toplote
• Ventilatorji
• Sistemi za zagotavljanje tlačnih razlik
• Kanali in lopute za odvod dima in toplote
15.10 15.15 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje (hEN)
15.15 15.20 Vgrajeni gasilni sistemi (hEN)
15.20 15.30 Električni kabli
• Odziv na ogenj
• Požarna odpornost in zanesljivost napajanja
15.30 15.45 Katastrofalni požari kot posledica vgradnje neustreznih proizvodov (Grenfell, Podskrajnik)
15.45 16.00 Vprašanja in odgovori

Kotizacija:
130,00 € +DDV (158,60 € z DDV) na osebo.

Popusti:
Člani SZPV, IZS, ZAPS, OZS, prostovoljnih gasilskih društev in poklicni gasilci imajo 30 % popust pri prijavi. Kotizacija s popustom znaša 91,00 € + DDV (111,02 € z DDV) na osebo. Pri prijavi za znižano ceno priložite izjavo o članstvu v gasilski organizaciji, člani IZS pa v prijavi navedite vašo identifikacijsko številko.

V primeru prijave 2 ali več udeležencev iz istega podjetja ali organizacije vam priznamo dodatni 5% popust. Primer obračuna za dve osebi, ki sta upravičeni do znižane kotizacije: 91,00€ x 2 = 182,00€ -5% = 172,90€ + DDV.

DDV se obračunava po splošni 22% stopnji. Kotizacijo nakažite najkasneje dva dneva pred dogodkom na TRR SZPV št.: SI56 0201 3001 3837 160; obvezno navedite:
– namen plačila: Usposabljanje gradbeni proizvodi
– referenca SI00
– sklic: davčno številko vašega podjetja ali organizacije.

Plačilo kotizacije je pogoj za udeležbo na seminarju. Po dogodku vam bomo izstavili račun. Proračunskim uporabnikom ni potrebno izvesti predplačila, saj bomo račun izstavili po dogodku.

TERMIN USPOSABLJANJA:

April 2023 SPLETNI SEMINAR ali V ŽIVO
Naknadna navodila za prijavo na dogodek bodo vsi prijavljeni prejeli po elektronski pošti pred dogodkom.

Če se ne morete več prijaviti na dogodek nam prosim pošljite vaše kontakte na naslov info@szpv.si.  V primeru zadostnega števila kandidatov bomo razpisali novi termin za izvedbo usposabljanja.


Udeležba na usposabljanju se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.