IZS se z novimi pojasnili MOP ne strinja, pa tudi SZPV ne!

IZS se z novimi pojasnili MOP ne strinja, pa tudi SZPV ne!

Člani IZS s področja požarne varnosti so ugotovili, da je sedanja zakonodaja na področju požarne varnosti precej nejasna, pomanjkljiva, celo medsebojno neusklajena.

Opazili so, da vodje projektov po začetku uporabe novega Gradbenega zakona ne naročajo več študij požarne varnosti niti niso začeli naročati načrtov s področja požarne varnosti, kot so predvideni v 16. členu Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z gradnjo objektov.

Zato so 10. 6. 2019 prosili MOP za razlago in vprašali, v kakšni obliki mora biti sedaj izdelana dokumentacija za zagotovitev požarne varnosti in kdo jo izdeluje. Dopis je objavljen na spletni strani http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/aktualno-leto-2019/2019.8.14_Potrebnost_izdelave_zasnov_in_studij_pozarne_varnosti.pdf.

Sredi avgusta je z MOP prispel dopis z odgovorom. 14. 8. 2019 je bil objavljen na spletni strani http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/aktualno-leto-2019/2019.8.14_Potrebnost_izdelave_zasnov_in_studij_pozarne_varnosti.pdf.

Stroke poslano pojasnilo ni zadovoljilo, saj upoštevanje razlage MOP ne zagotavlja izpolnjevanja bistvene zahteve požarne varnosti, hkrati pa je pojasnilo MOP-a v nasprotju z določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), iz katerega izhaja, da je načrtovanje ukrepov požarne varnosti poklicna naloga pooblaščenih inženirjev s področja požarne varnosti (PI PV) in ne kateregakoli pooblaščenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta. Zato so znova apelirali na MOP, da se spremembe in dopolnitve Pravilnika o požarni varnosti v stavbah sprejmejo nemudoma, saj se danes intenzivno gradijo požarno nestrokovno projektirani, nevarni objekti. Načrtovanje požarne varnosti za vse manj zahtevne objekte je očitno dovoljeno načrtovalcem, ki za to nimajo potrebnega znanja. To je še bolj kritično zato, ker so kriteriji za razvrščanje objektov kljub odločnemu nasprotovanju stroke postavljeni tako, da v razred zahtevnih objektov spadajo le še redki objekti, večina pa šteje med manj zahtevne, čeprav so bistveno zahtevnejši, kot bi lahko sklepali iz tega izraza.

Od MOP so dobili nov odgovor, ki je še bolj zaskrbljujoč od prvega, saj je očitno v nasprotju s pravno hierarhijo. Jasno je namreč, da je zakon nad pravilnikom. ZAID velja natanko tako, kot je napisan, kar pomeni, da lahko požarno varnost načrtujejo le PI PV, MOP pa v svojem odgovoru navaja, da se o tem, kateri strokovnjaki bodo vključeni v izdelavo projekta za izvedbo, odloči vodja projekta. S tem, da vodja projekta odloča, ali bo določeno stroko sploh vključil v projekt ali ne, se nikakor ne strinjamo. Požarna varnost je v javnem interesu, kar je jasno in nedvoumno razbrati iz zakona, zato to ne more biti prepuščeno odločitvi posameznega vodje projekta.

Novi MOP-ov odgovor je objavljen na spletni strani http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/aktualno/aktualno-leto-2019/2019.9.30_Poziv_k_spremembi_Pravilnika_o_pozarni_varnosti_v_stavbah.pdf.

Ker na MOP manjka zavedanja o pomembnosti požarne varnosti oz. volje po ureditvi tega področja, so izčrpane vse možnosti, da bi tako pripomogli k primerni ureditvi. Zato so se na IZS odločili, da o dogajanju obvestijo tudi druge organizacije, neposredno povezane s tem področjem. Tako so se obrnili na ministrstvo za obrambo skupaj z Upravo za zaščito in reševanje, Slovensko združenje za požarno varstvo in Gasilsko zvezo Slovenije. O problematiki so obvestili tudi ZAPS, hkrati pa so jih pozvali, da k spoštovanju zakona pozovejo tudi svoje člane.

Člani SZPV kolege iz IZS popolnoma podpiramo in tudi mi apeliramo na MOP, da se spremembe in dopolnitve Pravilnika o požarni varnosti v stavbah sprejmejo nemudoma, da se z gradnjo požarno nestrokovno načrtovanih in zato nevarnih objektov čim prej preneha.