V novem Zakonu o učinkoviti rabi energije so navedeni pogoji za polnilna mesta za električna vozila

V novem Zakonu o učinkoviti rabi energije so navedeni pogoji za polnilna mesta za električna vozila

17. novembra 2020 je začel veljati novi Zakon o učinkoviti rabi energije (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8136), s katerim se pri dolgoročni strategiji energetske prenove stavb, ki jo narekuje evropski zeleni dogovor (EU Green Deal) upošteva tudi požarna varnost.
Neposredno v zakonu so navedeni pogoji za polnilna mesta za električna vozila pri graditvi novih stavb in večjih prenovah stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter počivališč.