Objavljena nova smernica za zajem požarne vode MST 13/200

Objavljena nova smernica za zajem požarne vode MST 13/200

Inženirska zbornica Slovenije je danes objavila smernico za zajem požarne vode MST 13/200.

Za izdajo smernice so se pri IZS odločili predvsem zaradi dveh temeljnih razlogov:

  • Pooblaščeni inženirji za požarno varnost se pri načrtovanju ukrepov skladno s 7. členom »Pravilnika o požarni varnosti v stavbah« za dosego zahtev tega pravilnika opirajo na tehnično smernico »Požarna varnost v stavbah«, ki določa priporočene gradbene ukrepe oziroma rešitve.
    Tehnična smernica TSG-1-001:2019 – Požarna varnost v stavbah v poglavju 4.2.3.3 »Naprave za zajem onesnažene požarne vode« zahteva, da se ukrepi za zajem požarne vode določajo izključno na podlagi drugega in tretjega poglavja švicarske smernice »Navodila za zajem požarne vode-praktični vodnik« (Löschwasser – Rückhaltung Leitfaden für die Praxis).
    Veljavnost je predvsem za stavbe kot so: trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI 123), stavbe za promet in izvajanje komunikacij (CC-SI 124), industrijske stavbe in skladišča (CC-SI 125), druge nestanovanjske stavbe (CC-SI 127) in/ali druge stavbe, kjer se uporabljajo ali shranjujejo nevarne snovi, ki bi z gasilno vodo lahko povzročile večje onesnaženje okolja in presegajo mejne vrednosti skladiščnih količin.
    Za razumevanje širšega konteksta zahtev po zagotavljanju naprav za zajem požarne vode se mora uporabljati Smernica ZPV kot celota.
  • Smernica ZPV predstavlja pomoč pri načrtovanju naprav za zajem požarne vode pri že zgrajenih objektih in obratih, kjer se lastniki oziroma investitorji zavedajo, da zaradi lastnosti in vsebine objekta oziroma gradnje pred uveljavitvijo Smernice ZPV obstaja velika verjetnost ogrožanja okolja pri nastanku požara in njegovem gašenju. V takih primerih lahko pravni subjekti tudi samostojno oziroma s pomočjo strokovnjakov s področja varstva pred požarom izdelajo preračun zajema požarne vode in izvedejo ustrezne ukrepe za zaščito okolja! Slednje predvsem velja tudi za skladišča gorljivih trdih odpadkov na prostem.

Smernica za zajem požarne vode MST 13/2020 je objavljena tukaj.

Vir: Spletna stran IZS