Požarnovarna vroča dela (HOT WORKS)

Požarnovarno izvajanje vročih del (HOT WORKS)

Dokazano je, da so vroča dela najpogostejši vzrok večjih požarov in požarov na gradbiščih, še posebej v času sanacij stavb. Možnost za te požare lahko dokazano zmanjšamo z ozaveščanjem, izobraževanjem in usposabljanjem vseh, ki so vključeni v te delovne procese. V delovnem procesu običajno sodelujejo izdajatelj dovoljenja za vroče delo, izvajalci požarne straže in delavci, ki opravljajo določeno vroče delo (npr. varilci, hidroizolaterji, krovci, inštalaterji ipd.). Načrtovalci, izvajalci in nadzorniki morajo biti sposobni prepoznati tveganja, oceniti nevarnosti v določenih situacijah, razumeti vsebino in zahteve predpisov, standardov in druge tehnične dokumentacije. To lahko dosežemo z usposabljanjem za vroča dela in doslednim spoštovanjem zahteve po dovoljenjih za vroča dela.

Pri Slovenskem združenju za požarno varstvo smo uvedli usposabljanje po licenci finskega nacionalnega združenja SPEK, ki je uspešno uveljavljeno na Finskem in v drugih skandinavskih državah. Dobri praksi SPEK sledijo tudi druge evropske države, preko evropskega združenja CFPA-E.

Vsi, ki bodo na usposabljanju uspešno opravili preskus znanja, prejmejo licenco SPEK in certifikat CFPA-E: Hot Work Operatives. Licenca in certifikat sta vezana na osebo in ne na podjetje.

Kaj so vroča dela?
Vroče delo imenujemo vrsto dela z uporabo odprtega plamena ali drugega izvora toplote in uporabo orodja, ki tvori iskre, kar predstavlja nevarnost za nastanek požara ali eksplozije. Vroče delo ni samo plamensko električno varjenje, ampak tudi lotanje, segrevanje s plamenom plinskega ali bencinskega gorilnika ali z vročim zrakom, brušenje in rezanje z brusnimi in rezalnih ploščami, vroče lepljenje in drugo.

Komu so namenjena usposabljanja?
Vsem izvajalcem vročih del, izvajalcem požarnih straž, pooblaščenim in odgovornim osebam in vsem drugim, ki se jih tiče izvajanje vročih del.

Udeležba na dogodku se šteje za periodično usposabljanje pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v skladu z zahtevami Pravilnika o usposabljanjih in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Veljavnost licence SPEK in certifikata CFPA-E: 5 let 

Območje veljavnosti: EU  

Trajanje usposabljanja: 1 dan (8 ur)  

Vsebina usposabljanja za varno izvajanje vročih del:
– varno izvajanje vročih del,
– odgovornost in obveznosti,
– tveganja pri vročih delih v različnih delovnih okoljih,
– varnostni ukrepi v različnih delovnih okoljih,
– ukrepanje v primeru nezgode,
– praktični prikaz gašenja, vaje,
– zaključni izpit, pregled vprašanj in zaključek usposabljanja.

TERMINI USPOSABLJANJ

Datum: 14. november 2019
Organizator: Gasilska enota Nova Gorica
Kraj: Gasilski dom Nova Gorica, Sedejeva ulica 9
Opis: Usposabljanje požarnovarna Vroča dela (Hot Works)


Kotizacija usposabljanja: 185,00 EUR + DDV (skupaj z DDV 225,70 EUR) na osebo, za člane SZPV, prostovoljne in poklicne gasilce velja 5 % popust (kotizacija zanje je 175,75 EUR + DDV (skupaj z DDV 214,42 EUR) na osebo.

Povezave: www.spek.fi www.cfpa-e.eu  Priročnik vroča dela – Uprava RS za zaščito in reševanje

Slovenski predavatelji z licenco SPEK (od leve proti desni): Janko Tomc, Tamara Skok, Marcel Kalan, Robert Vaupotič, Boštjan Robek, Martin Helbl, Andraž Pavlin, Sašo Pust in vodja usposabljanja za vroča dela Gašper Golob.

Kazalci uspešnosti usposabljanja

%

uspešno opravljeni izpit

ocena predavateljev (1-5)

zadovoljstvo z vsebino predavanj (1-5)

Profil udeležencev usposabljanj požarnovarnih vročih del

%

varilci

%

gasilci

%

monterji

%

ključavničarji

%

cevarji

%

pooblaščenci za VPP in VZPD

%

vzdrževalci

%

hidroizolaterji